Take a fresh look at your lifestyle.

جگوار با استفاده از فناوری ناسا امواج مغزی رانندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد

بگذارید تا صادق باشیم؛ شما در هنگام رانندگی چقدر تمرکز دارید؟ قطعا بسیاری از ما اطمینان داریم که در حین رانندگی هیچگاه حواسمان ۱۰۰ درصد نمی‌تواند به جاده باشد و ممکن است در این شرایط به…