Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بررسی فنی موتور

چگونه خودمان موتورسیکلتمان را بررسی فنی کنیم؟

چه چیزی می‌تواند بهتر و دل‌نشین‌تر از آن باشد که خودمان بتوانیم عیب و ایرادهای حداقل جزئی موتورسیکلتمان را که تنها باتجربه و مهارت نه‌چندان زیاد، می‌توان آن‌ها را به دست آورد، رفع کنیم.…