Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بهترین شاسی بلندهای بازار داخلی کشور در محدوده قیمتی زیر 400 میلیون تومان!

بهترین شاسی بلندهای بازار داخلی کشور در محدوده قیمتی زیر 400 میلیون تومان!

همواره در بازار خودرویی ایران، خودروهای بزرگ جسه یا در اغلب اوقات کراس اوررهایی که با عنوان شاسی بلند در میان مردم مطرح هستند، از فروش خوبی برخوردار بوده و خریداران این‌گونه خودروها با توجه…