Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تولید رهام

رهام سایپا همه شکست‌های صنعت خودروسازی کشورمان را جبران می‌کند؟

کمبود تولید خودروهای داخلی که با تاخیرهای زیاد برای تحویل خودروسازان خود را نشان داده، به یکی از معضلات اساسی صنعت خودروسازی تبدیل شده است. از جمله راهکارهایی که خودروسازان به دنبال تحقق آن…