رهبر انقلاب

میزان تولید خودرو در چهارماهه ابتدائی امسال
خبر

میزان تولید خودرو در چهارماهه ابتدائی امسال

باتوجه به مهم بودن بحث تولید، مخصوصا امسال که سال جهش تولید نامگرفته است، در گزارشی کوتاه مدیرکل صنایع نقلیه وزارت…
دکمه بازگشت به بالا