Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ستاره ایمنی

گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل ویژه شهریور ۱۳۹۶ منتشر شد!

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان یک واحد کنترل کننده، جدیدترین آمار خود را از کیفیت خودرو‌های موجود در ایران منتشر کرد. حرف و حدیث پیرامون این شرکت همیشه وجود داشته است و عده‌ای…