Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

لغو برجام

شرکت‌های اروپایی چه واکنشی به خروج آمریکا از برجام نشان می‌دهند؟

قصه پرغصه برجام و آمریکا به سر رسیده و حالا ترامپ مغرورانه این توافق بین‌المللی را که باعث شده بود بسیاری از شرکت‌های خودرویی وارد بازار خوردوی کشورمان شوند، لغو کرده و تحریم‌های بسیار زیادی…