Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پارسیان موتور فیات

نمونه‌های اولیه و آزمایشی خودرو فیات 500x وارد ایران شد؛ فیات برمی‌گردد

پس از چند سال اوضاع نابسامان صنعت خودرو، قطعا این روزها خبر احتمال ورود برخی برندهای معتبر اروپایی به کشورمان را شنیده‌اید. اما اکثر این اخبار، در حد احتمال بوده و هنوز به مراحل نیمه نیز…