Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پدال ترمز

پی بردن به مشکل سیستم ترمز توسط حسی که پدال ترمز به راننده منتقل می‌کند

به احتمال زیاد در هنگام مشاهده برخی فیلم‌ها با صحنه‌ای که بازیگر اصلی فیلم در هنگام رانندگی در جاده‌ای سرازیری به طرز دیوانه‌واری پدال ترمز را فشار می‌دهد مواجه شده‌اید. در این صحنه از فیلم…