Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پر سر و صداترین

ایتالیا ۴۵۸ پر سر و صداترین فراری در میان خودروهای اسپرت!

همیشه جای تامل دارد چطور کارخانه فراری می‌تواند از آزمایشات مدرن صدای خروجی از موتور جان سالم بدر ببرد با وجود اینکه موتورهای ۸ یا ۱۲ سیلندر این کارخانه ایتالیایی داد و هوار راه می‌اندازند.…