Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پیش بینی

از راهکاری برای وضعیت فعلی بازار خودروهای داخلی تا خرید خودروی ایرانی توسط مدیران!

وزارت صنعت در ساماندهی بازار خودروهای داخلی ناتوان بوده و خودروسازان نیز که در سال‌های گذشته با حمایت‌های همه جانبه مردم و دولت به گسترش و توسعه فعالیت‌هایشان پرداختند در حال حاضر زیر بار…