Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چراغ راهنمایی

آیا استفاده از دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز باعث کاهش تلفات جانی شده؟

شاید یکی از اولین قوانین راهنمایی و رانندگی که همزمان با گسترش استفاده از خودروها در محیط‌های شهری الزامی شد، رعایت چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بود. این الزام به قدری…