Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کاتبرتسون

لندرووری قدیمی اما گران!

لندروور ۱۰۹ S2 متعلق به سال ۱۹۵۹ یکی از ۱۵ خودرویی است که توسط کاتبرتسون اسکاتلندی به چرخ‌های زنجیری مجهز شده‌ است. همچنین ادعا می‌شود که این خودرو تنها نمونه‌ای است که هنوز در بریتانیا…