Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کتاب الکترونیک

دیدگاه: کتاب کاغذی یا کتاب الکترونیکی؛ کدام بهتر است؟!

ابزارهای هوشمند روز به روز نقش بیشتری در زندگی انسان امروزی بر عهده می‌گیرند و ابزارهای سنتی انجام کارهای رایج را به حاشیه می‌رانند. هزاران سال است که مطالعه با خواندن کتاب‌هایی از جنس کاغذ…