Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کدام رنگ خودرو بهتر فروش می رود؟

اندر حکایت ماجرای رنگ خودروها در ایران؛ سیاه و سفید و دیگر هیچ!

اگر از بحث قیمت، نوع و کیفیت خودروها بگذریم یکی از موضوعات مهم در زمینه خودرو، رنگ خودروها است که در ایران، اغلب در زمان خرید و فروش خودروها مورد توجه قرار می‌گیرد تا جاییکه بسیاری از مردم…