Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کدهای نرم افزاری خودرو

طراحی انقلابی خودروهای فولکس واگن به چه سمتی می‌رود؟

همان‌گونه که می‌دانید خودروهای امروزی وسایل بسیار پیچیده و جذابی هستند. وسایل چهارچرخ مدرنی که در کنار محرک بودنشان، می‌توان آن‌ها را کامپیوترهایی نامید که میلیون‌ها دستورات نرم‌افزاری روی…