Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

Micra

نسل آینده نیسان Micra مجهز به سیستم رانندگی خودکار خواهد بود!

بسیاری از دولت‌ها و خودروسازان جهانی درپی پایان دادن به استفاده از فن آوری‌های کنونی در صنعت خودروسازی بوده، و قصد دارند که با استفاده از فن آوری‌های جدید و به‌روزی مانند رانندگی خودکار،…