نام گذاری کوییک

جدال بر سر نام کوییک، پاسخ سایپا به فرهنگستان زبان و ادب فارسی
خبر

جدال بر سر نام کوییک، پاسخ سایپا به فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی که مخالفان و منتقدان زیادی در سراسر کشور دارد این بار باز هم به سراغ…
دکمه بازگشت به بالا