Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چراغ بنزین

بعد از روشن شدن چراغ اخطار بنزین چقدر می‌توان رانندگی کرد؟

همه رانندگان ارادت خاصی با روشن شدن چراغ اخطار بنزین دارند و به محض مشاهده آن سیلی از ناله و نفرین را روانه خودرو بخت برگشته می‌کنند؛ چراکه این امر علاوه بر ضرری که برای موتور دارد، حس بدی…